Marathi Status On Life

Marathi Life Status

जीवन जगण्याची कला हीच
सर्व कलांमध्ये श्रेष्ठ कला आहे.

marathi life status

सुख हे दुःखाचे मोल देऊनच मिळते.

Marathi life status

संयम राखणे हा
आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे.

जे दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात,
त्यांना स्वातंत्र्यात राहण्याचा हक्क नाही.

Marathi life status

अन्याय करणे हे पाप आणि
होणारा अन्याय सहन करणे किंवा
उघड्या डोळ्यांनी पाहणे हे महापाप !

Leave a Reply